دادخانه

dadkhaneh.ir

وبسایت دادخانه شامل سه بخش اصلی میباشد که هر کدام مدیریت مجزا دارند. بخش اول شامل خدمات ثبتی، بخش دوم خدمات حقوقی و وکالت و بخش سوم یا اصلی شامل صفحات اصلی سایت که هماهنگ کننده دو بخش دیگر است.

Website:

Client:

موسسه داوری معماران خلیج فارس