دامپروری

damm

یادآوردی کارهای روزانه ای که باید برای دام ها انجام گیرد به صورت هشدار در اول صبح (notification) با توجه به فلوچارت علمی تنظیم شده. با امکان حذف و اضافه و ویرایش وظایف.